Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Ekstraordinær Generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Orientering om forløb af nedlukning, som er til afstemning.
    Aktiviteter frem til sommerafslutning / nedlukning
    Fotokonkurrence
4. 2. afstemning af forslag om opløsning af Lejre Fotoklub. (bilag 1)
5. Eventuelt

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær (har trukket sig)

Bilag (1): Opløsning af Lejre Fotoklub. 
Klubben har desværre meget få medlemmer og tilslutningen til vores aktiviteter er meget begrænset. Derfor vil vi foreslå at vi nedlægger klubben i dens nuværende form og opretter (viderefører) den som en gruppe på Facebook eller lignende platform, hvor man kan aftale fototure, workshops mm. som kan foregå hos hinanden eller ved at låne et lokale i et af kommunens mange beboerhuse og kulturhuse. 
Herved kan vi slippe for vedligeholdelse af hjemmeside, bestyrelsespost i kulturhuset, børneattester, udgifter til domæne, hjemmeside, kontingent til kulturhus mm. 
Hvis vi kan blive enige om at nedlægge klubben, kunne vi afholde en ”fotokonkurrence” for medlemmerne hvor hver deltager får en ”præmie/gavekort” så klubbens aktiver bliver fordelt ligeligt ud blandt medlemmerne.
LEJRE FOTOKLUB
EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. APRIL 2023
REFERAT
Kirke Hvalsø kulturhus kl.19:30

Formanden, Kristian Skou Olsen, bød velkommen til de 11 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent
Formanden indstillede John Nielsen, der blev valgt enstemmigt

Dagsorden pkt. 2, Valg af referent
Dirigenten indstillede Klaus Stubkjær, der blev valgt enstemmigt
Dirigenten konstaterede den Ekstraordinære Generalforsamling lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og gav ordet til formanden.

Dagsorden pkt. 3, Orientering om forløb af nedlukning (ved Formanden)Aktiviteter frem til nedlukning: 
Fototure 10. maj og 24. maj. 
Der henvises til kalenderen.
Fotokonkurrence. 
Der indkaldes til fotokonkurrence i overensstemmelse med forslaget bilagt indkaldelsen. 

Herudover blev der stillet forslag om at lade (1)Flash anlæg,(2) Color Munkki + passepartout skærer+ laser watterpas, (3) Epson Projektor og (4) Gavekort til Computersalg, indgå som præmier mod reduktion af kontantpræmie.

Budget fremlagt. 
Kassereren konstaterede, at budgettet burde revideres, hvilket vil ske snarest. 
Budget godkendt med forbehold heraf. (Revideret budget modtaget 20. april 2023).

Sommerafslutning 14. juni 2023.  
Der henvises til kalenderen. 
Klubbens endelige nedlukning er planlagt at finde sted umiddelbart efter sommerafslutningen.

Dagsorden pkt. 4, Afstemning vedr. forslag om opløsning af Lejre Fotoklub Forslaget bilagt indkaldelsen. 
Afstemning foretaget ved håndsoprækning. 
Forslaget enstemmigt godkendt.

Dagsorden pkt. 5, 
Eventuelt 

Referat fra Ordinær Generalforsamling 15. marts 2023 godkendt

Klaus Stubkjær, Referent
Kristian Skou Olsen, Formand