Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Ekstraordinær Generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Orientering om forløb af nedlukning, som er til afstemning.
  Aktiviteter frem til sommerafslutning / nedlukning
  Fotokonkurrence
4. 2. afstemning af forslag om opløsning af Lejre Fotoklub. (bilag 1)
5. Eventuelt

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær (har trukket sig)

Bilag (1): Opløsning af Lejre Fotoklub. 
Klubben har desværre meget få medlemmer og tilslutningen til vores aktiviteter er meget begrænset. Derfor vil vi foreslå at vi nedlægger klubben i dens nuværende form og opretter (viderefører) den som en gruppe på Facebook eller lignende platform, hvor man kan aftale fototure, workshops mm. som kan foregå hos hinanden eller ved at låne et lokale i et af kommunens mange beboerhuse og kulturhuse. 
Herved kan vi slippe for vedligeholdelse af hjemmeside, bestyrelsespost i kulturhuset, børneattester, udgifter til domæne, hjemmeside, kontingent til kulturhus mm. 
Hvis vi kan blive enige om at nedlægge klubben, kunne vi afholde en ”fotokonkurrence” for medlemmerne hvor hver deltager får en ”præmie/gavekort” så klubbens aktiver bliver fordelt ligeligt ud blandt medlemmerne.
LEJRE FOTOKLUB
EKSTRORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. APRIL 2023
REFERAT
Kirke Hvalsø kulturhus kl.19:30

Formanden, Kristian Skou Olsen, bød velkommen til de 11 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden pkt. 1, Valg af dirigent
Formanden indstillede John Nielsen, der blev valgt enstemmigt

Dagsorden pkt. 2, Valg af referent
Dirigenten indstillede Klaus Stubkjær, der blev valgt enstemmigt
Dirigenten konstaterede den Ekstraordinære Generalforsamling lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og gav ordet til formanden.

Dagsorden pkt. 3, Orientering om forløb af nedlukning (ved Formanden)Aktiviteter frem til nedlukning: 
Fototure 10. maj og 24. maj. 
Der henvises til kalenderen.
Fotokonkurrence. 
Der indkaldes til fotokonkurrence i overensstemmelse med forslaget bilagt indkaldelsen. 

Herudover blev der stillet forslag om at lade (1)Flash anlæg,(2) Color Munkki + passepartout skærer+ laser watterpas, (3) Epson Projektor og (4) Gavekort til Computersalg, indgå som præmier mod reduktion af kontantpræmie.

Budget fremlagt. 
Kassereren konstaterede, at budgettet burde revideres, hvilket vil ske snarest. 
Budget godkendt med forbehold heraf. (Revideret budget modtaget 20. april 2023).

Sommerafslutning 14. juni 2023. 
Der henvises til kalenderen. 
Klubbens endelige nedlukning er planlagt at finde sted umiddelbart efter sommerafslutningen.

Dagsorden pkt. 4, Afstemning vedr. forslag om opløsning af Lejre Fotoklub Forslaget bilagt indkaldelsen. 
Afstemning foretaget ved håndsoprækning. 
Forslaget enstemmigt godkendt.

Dagsorden pkt. 5, 
Eventuelt 

Referat fra Ordinær Generalforsamling 15. marts 2023 godkendt

Klaus Stubkjær, Referent
Kristian Skou Olsen, Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
   Opløsning af Lejre Fotoklub – Se bilag (1)
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til formand:
   Kristian Skou Olsen (genopstiller ikke) 
   På valg til bestyrelsen er: 
   John Nielsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller ikke) 1-årig periode
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2022 samt Budget for 2023 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær (har trukket sig)

Bilag (1): Opløsning af Lejre Fotoklub. 
Klubben har desværre meget få medlemmer og tilslutningen til vores aktiviteter er meget begrænset. Derfor vil vi foreslå at vi nedlægger klubben i dens nuværende form og opretter (viderefører) den som en gruppe på Facebook eller lignende platform, hvor man kan aftale fototure, workshops mm. som kan foregå hos hinanden eller ved at låne et lokale i et af kommunens mange beboerhuse og kulturhuse. 
Herved kan vi slippe for vedligeholdelse af hjemmeside, bestyrelsespost i kulturhuset, børneattester, udgifter til domæne, hjemmeside, kontingent til kulturhus mm. 
Hvis vi kan blive enige om at nedlægge klubben, kunne vi afholde en ”fotokonkurrence” for medlemmerne hvor hver deltager får en ”præmie/gavekort” så klubbens aktiver bliver fordelt ligeligt ud blandt medlemmerne.

Stop Motion: De 2 Sæler

Photoshop guide til Stop Motion film:
 1. Opret en ny fil f.eks. 1920×1080 pixel
 2. Vælg: “File -> Scripts -> Load Files into Stack…”
 3. Find og vælg de billeder som skal indgå i “filmen”
 4. Vælg: “Window -> Timeline” – åbner en ny fane nederst på skærmen
 5. I den nye Timeline fane er der en “knap” i midten, brug “pil ned” knappen for at vælge “Create Frame Animation” og tryk herefter på den
 6. Øverst til højre i Timeline fanen er en meget lille knap, tryk på den og vælg “Make Frames From Layers”
 7. Hvis billederne er i modsat rækkefølge, klik på den lille knap igen og vælg “Reverse Frames”
 8. Marker alle frames i Timeline fanen og klik på teksten som står nederst på tilfældig af billederne
 9. Vælg i denne “Tids” menu hvor længe hvert billede skal vises i filmen
 10. Afspil filmen via menuen nederst til venstre i Timeline fanen
 11. Når du er tilfreds med resultatet gemmes filmen via: “File -> Export -> Render Video”
 12. Giv filmen et navn, og vælg f.eks. “HD 1080p 25” i “Preset” menuen
 13. Tryk “Render” og efter et stykke tid ligger der en film på din harddisk
Denne guide er lavet fra denne YouTube video: