Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LEJRE FOTOKLUB

Gældende fra 14. marts 2017

§ 1. Formål
Stk. 1. Klubbens navn er LEJRE FOTOKLUB
Stk. 2. Klubbens hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Klubbens formål er at danne et fælles forum for fremme af interessen for fotografiet og for udvikling af medlemmernes tekniske og kunstneriske formåen.
Stk. 2. For opnåelse af målsætningen

(a) arrangerer klubben møder, foredrag, kurser, konkurrencer, ture og udstillinger.
(b) samarbejder klubben med andre fotoklubber, private og offentlige institutioner, myndigheder og virksomheder.
(c) erhverver klubben, i rimeligt omfang i forhold til dens økonomi, faciliteter og udstyr til brug for medlemmerne.
Stk. 3. Klubben kan efter generalforsamlingens beslutning herom indtræde som medlem af den landsdækkende forening Selskabet for Dansk Fotografi (SDF).

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlem optages enhver fotointeresseret der kan tilslutte sig klubbens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet træder først i kraft, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Medlemmerne betaler kontingent som fastsat af generalforsamlingen. Kontingent opkræves i den første måned af kontingentperioden. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfrihed for indtil en kontingentperiode ad gangen.
Stk. 4. Kontingentperioden løber fra 1. april (efter generalforsamlingen) til 31. marts det efterfølgende år.
Stk. 5. Ved flere medlemmer fra samme husstand betaler det første medlem fuldt kontingent og efterfølgende medlemmer betaler ½ kontingent.
Stk. 6. Udmeldelse bør ske ved henvendelse til kassereren. Der tilbagebetales ikke kontingent for delperioder. Ved kontingentrestance ophører medlemmets rettigheder i forhold til klubben. Ved restance ud over 2 måneder anses medlemmet udmeldt.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail. Samtidig offentliggøres indkaldelsen på klubbens hjemmeside.
Stk. 3. Alle medlemmer med minimum 3 måneders betalt medlemskab er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent (gældende for den efterfølgende kontingent
periode)
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
10. Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af dirigenten.
Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling besluttet på den ordinære. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar i det år, hvor forslaget ønskes behandlet. Bestyrelsen skal optage forslaget på dagsordenen.
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal så vidt muligt distribuere sådanne forslag pr. e-mail senest 2 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Øvrige beslutninger vedtages med simpelt flertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt det kræves af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.
Stk. 3. Alle medlemmer med minimum 3 måneders betalt medlemskab er møde- og stemmeberettigede på generalforsamling. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

§ 6. Klubbens ledelse
Stk. 1. Klubbens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2-4 medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således at:
(a) i ulige kalenderår vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
(b) i lige kalenderår vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer.
(c) de 2 suppleanter vælges for 1 år af gangen.
(d) hvis formandsposten eller en bestyrelsespost, er ledig i utide til generalforsamlingen, sættes posten ekstraordinært på valg, men for en 1-årig periode.
(e) ledige bestyrelsesposter overtages af suppleanterne indtil næste generalforsamling.
(f) hvis der mangler suppleanter til at overtage ledige bestyrelsesposter, således at bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, og der er mere end 2 måneder til ordinær generalforsamling kan afholdes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Valg til disse poster er gældende til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, hvori klubmedlemmer uden for bestyrelsens kreds er repræsenteret, til at varetage afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – eller det bestyrelsesmedlem han bemyndiger – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker pr. e-mail eller brev med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

§ 9. Eksklusion
Stk. 1. Såfremt et medlem modarbejder klubbens interesser eller skader dens omdømme, kan medlemmet ekskluderes af klubben på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen er på dagsordenen.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af klubben kræver beslutning med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af generalforsamlingen.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 14. marts 2017